Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Bình Lục: Tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ tron...

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Huyện Bình Lục: Tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; năm 2023 cả hệ thống chính trị của huyện Bình Lục quyết tâm, tập trung thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và đề án của UBND tỉnh về xây dựng nông thôn mới nâng cao và phấn đấu đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Huyện uỷ Bình Lục đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt và triển khai các nhiệm vụ, kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

kb29121.jpg

Chương trình Nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo các làng quê nông thôn tại huyện Bình Lục

Trong năm 2023, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 43 tổ chức đăng và 47 đảng viên; giám sát đối với 46 tổ chức đảng và 48 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành giám sát đối với 51 tổ chức đảng và 55 đảng viên; chỉ đạo kiểm tra 02 tổ chức đảng và 03 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; phối hợp, chấp hành với đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra 01 tổ chức đảng và 03 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kết luận đúng những ưu điểm, khuyết điểm hạn chế đối với các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giúp các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của địa phương, đơn vị. Việc tăng cường công tác chỉ đạo đối với công tác kiểm tra giám sát của cấp uỷ các cấp trên địa bàn huyện. Cùng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tiếp tục huy động các nguồn lực, phát huy những tiềm năng, lợi thế, vai trò chủ thể của người dân, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo khí thế mới, quyết tâm cao trong thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay, huyện Bình Lục đã có 02 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 06 xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đối với 06 xã còn lại đều đã đạt từ 13- 15/19 tiêu chí và từ 60/75 chỉ tiêu. Năm 2024 phần đấu có 03 - 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hoàn thành các tiêu chí cấp huyện trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, thị trấn Bình Mỹ được công nhận là đô thị văn minh để làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện Bình Lục đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

kb29122.jpg

Đường nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Vũ Bản, huyện Bình Lục

Từ thực tiễn triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Bình Lục thời gian qua được minh chứng bằng sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, trong đó nổi bật tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện đồng bộ, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Vì thế Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã làm thay đổi diện mạo nông thôn huyện Bình Lục. Sản xuất đã có sự chuyển dịch tích cực; đã hình thành các mô hình tập trung ruộng đất liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học tại các khu chăn nuôi tập trung để kiểm soát dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Kết cấu hạ tầng đồng bộ, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển khá toàn diện, quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy đã phát huy vai trò chủ thể của người dân trong quá trình thực hiện với phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng thụ.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra giám sát của cấp uỷ thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới, huyện Bình Lục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân và cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn, triển khai các nhiệm vụ để thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đảm bảo theo kế hoạch với phương châm dễ làm trước khó làm sau; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tập trung chỉ đạo các cấp uỷ, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, ủy ban kiểm tra Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm theo hướng: Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát tập trung trọng tâm vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ; các kết luận; chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn; chú trọng kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo; xem xét, xử lý những đảng viên vi phạm theo thẩm quyền. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát coi đó là một nội dung thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, nắm tình hình cơ sở của các đồng chí cấp uỷ được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Huyện ủy với các tổ chức đảng các cấp, các ngành có liên quan; duy trì thường xuyên việc giao ban quý; việc sơ, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm và ngày kỷ niệm truyền thống của ngành kiểm tra Đảng./.

Lương Hậu