Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Bình Lục tập trung xây dựng phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thành phố  
Huyện Bình Lục tập trung xây dựng phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững
05 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Lục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, giành được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, góp phần đưa kinh tế - xã hội địa phương ngày càng khởi sắc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, cán bộ và nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu giành được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế phát triển toàn diện, đạt tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 27,9%; công nghiệp - xây dựng đạt 37,6%; thương mại - dịch vụ 34,5%. Thu nhập bình quân đầu người tăng qua các năm,   năm 2020 ước đạt 50,9 triệu đồng.

7895632.jpg
Lãnh đạo huyện Bình Lục đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, kinh tế nông nghiệp tăng trưởng khá, hình thức tổ chức sản xuất từng bước đổi mới; thực hiện tích tụ ruộng đất, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và liên kết trong sản xuất hướng tới sản phẩm an toàn, nâng cao hiệu quả, giá trị tăng. Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất phải liên kết sản xuất trong trồng trọt và chăn nuôi; hoàn thành quy hoạch chi tiết Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 121 ha, các vùng sản xuất lúa, rau củ quả sạch quy mô từ 10ha trở lên tại 17/17 xã, thị trấn với tổng diện tích 548,26 ha. Huyện cũng xây dựng 46 mô hình tích tụ ruộng đất với diện tích 420,8ha liên kết với các doanh nghiệp. Mở các cửa hàng giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn; có nhiều sản phẩm đã được lên kệ giới thiệu và tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Hiệu quả các mô hình sản xuất đạt giá trị cao hơn so với sản xuất thông thường từ 15 - 20%. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt 2.290,6 tỷ đồng/năm, tăng bình quân 2,34%/năm. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh. Tỷ lệ cơ giới hóa vào các khâu trong sản xuất nông nghiệp đạt 95% diện tích, góp phần giảm chi phí, tăng năng suất lúa. Chăn nuôi, thủy sản duy trì ổn định và phát triển, chiếm tỷ trọng 64,98% trong cơ cấu kinh tế của ngành nông nghiệp. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt những kết quả quan trọng. Giai đoạn 2015 - 2019, toàn huyện huy động 1.119,351 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, toàn huyện có 100% các xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Bình Mỹ đạt tiêu chí đô thị văn minh; xã An Đổ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Bình Lục được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Công tác bảo vệ môi trường được tập trung chỉ đạo quyết liệt, coi trọng công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn phân loại và xử lý rác ngay từng hộ gia đình.

Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng năm 2020 ước đạt 3.551 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 2.514 tỷ đồng, tăng bình quân 21,35%. Giá trị sản xuất trong các cụm công nghiệp năm 2020 ước đạt 1.481 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy đạt 70%. Toàn huyện có 234 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút nhiều lao động với thu nhập bình quân 5 - 6 triệu đồng/người/tháng; có 7.238 hộ kinh doanh cá thể với tổng số là 12.000 lao động tham gia. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì và phát triển.

ruou-voc-bl.jpg
Chủ cơ sở sản xuất rượu Vọc (Vũ Bản) kiểm tra sản phẩm trước khi xuất ra thị trường​

Hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân quan tâm, đạt nhiều kết quả tốt. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng được duy trì và phát triển ngày càng sâu rộng. Quy mô giáo dục và đào tạo tiếp tục được mở rộng, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 17/17 xã, thị trấn đều đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Công tác lao động, thương binh và xã hội được chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác quốc phòng, an ninh được duy trì nền nếp; làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Nhiệm kỳ tới, huyện Bình Lục tiếp tục quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của chính quyền theo hướng sâu sát, quyết liệt, quyết đoán, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. Đồng thời đổi mới định hướng đầu tư, phát triển, trọng tâm là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, cấp xã. Cùng với đó phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đảm bảo môi trường, làm tốt công tác an sinh xã hội; xây dựng huyện Bình Lục phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2030./.