Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Kim Bảng tổng kết công tác xây dựng Đảng và KTGS năm 2023

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Huyện ủy Kim Bảng tổng kết công tác xây dựng Đảng và KTGS năm 2023
Sáng 21/12, Huyện ủy Kim Bảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng (XDĐ) và công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự chỉ đạo hội nghị.
Huyện ủy Kim Bảng tổng kết công tác xây dựng Đảng và KTGS năm 2023
Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá: Năm 2023, Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Kim Bảng luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, cụ thể hóa các nhiệm vụ sát với tình hình cụ thể của địa phương. Công tác XDĐ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ngày càng có nhiều đổi mới; công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, phát triển tổ chức đảng (TCĐ) và đảng viên được chú trọng.

Trong năm toàn huyện kết nạp được 148 đảng viên, vượt kế hoạch đề ra. Công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường. Trong năm cấp ủy các cấp trong huyện tiến hành kiểm tra 54 TCĐ, 33 đảng viên; giám sát chuyên đề 73 TCĐ, 44 đảng viên. Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra huyện ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 19 TCĐ, 15 đảng viên… Qua chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc công tác KTGS kịp thời phát hiện, cảnh báo, yêu cầu sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, thiếu sót, xử lý nghiêm các TCĐ, đảng viên vi phạm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng từ huyện đến cơ sở.

Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác XDĐ trong năm 2023, BCH, BTV Huyện ủy Kim Bảng cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 17/18 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu, trong đó một số chỉ tiêu có mức tăng cao so với năm 2022 như: GRDP bình quân đầu người ước đạt 112,8 triệu đồng, giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp bằng 101,9% kế hoạch, tăng 15,4%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa bằng 100,2% kế hoạch, tăng 11,1% so với năm 2022… Các đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết chuyên đề của BTV Tỉnh ủy, Huyện ủy cũng được tập trung thực hiện.

Hoạt động văn hóa- xã hội chuyển biến tích cực; các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được coi trọng, an ninh- quốc phòng được củng cố và tăng cường. Kim Bảng được công nhận đạt đô thị loại IV. Qua kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng TCĐ, đảng viên năm 2023 có trên 91% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 19,7% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Đánh giá nghiêm túc kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, Huyện ủy Kim Bảng đề ra các chỉ tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, cụ thể như: Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người tăng 11,2%, thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn tăng 12,2% so với năm 2023; có 3.690 lao động được giải quyết việc làm mới; 2 xã Văn Xá, Khả Phong đạt tiêu chí NTM nâng cao, Hoàng Tây đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu…

Huyện ủy Kim Bảng tổng kết công tác xây dựng Đảng và KTGS năm 2023
Huyện ủy Kim Bảng khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác XDĐ năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận kết quả Kim Bảng đạt được trong năm 2023. Đồng chí đề nghị Huyện ủy Kim Bảng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là các nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII, các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy; cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đảm bảo sát thực với điều kiện thực tế tại địa phương; Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ, dân vận, nâng cao chất lượng công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, nhất là giám sát, phản biện của MTTQ và nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND xã, thị trấn, giải quyết hiệu quả các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Cùng đó, tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, trong đó bám sát mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết số 19 ngày 01/12/2021 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ, phù hợp đặc điểm của huyện. Củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí NTM bảo đảm bền vững; đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11, 12 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp; thương mại - dịch vụ - du lịch; phát huy thế mạnh của Kim Bảng.

Quan tâm phát triển các sản phẩm làng nghề, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; chú trọng giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở các làng nghề, tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch. Mặt khác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung đầu tư hạ tầng khung phù hợp với Quy hoạch chung đô thị Kim Bảng; đẩy nhanh tiến độ GPMB. Tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác quản lý đất đai, môi trường, xây dựng NTM, phòng, chống dịch bệnh; hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH năm 2024.

Nhân dịp này có 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác XDĐ được Huyện ủy Kim Bảng khen thưởng.

 Nguyễn Hằng

Theo baohanam.com.vn

https://baohanam.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-chinh-quyen/huyen-uy-kim-bang-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-va-ktgs-nam-2023-110040.html