Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Thanh Liêm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, gi...

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Huyện ủy Thanh Liêm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
Xác định công tác kiểm tra, giám sát vừa là phương thức, vừa là chức năng lãnh đạo có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng của Đảng, bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Năm 2023, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ huyện, nhất là giám sát thường xuyên, chủ động kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác của Đảng bộ huyện đề ra. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy có biện pháp, giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, coi trọng công tác giám sát thường xuyên thông qua việc phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu; ban hành và duy trì thực hiện nghiêm túc quyết định phân công các đồng chí cấp ủy viên và ủy viên UBKT huyện ủy thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các địa bàn, lĩnh vực; định kỳ hằng tháng, hằng quý Ban Thường vụ Thị ủy có văn bản và gợi ý đối với cán bộ được phân công báo cáo phản ánh tình hình của ngành, lĩnh vực, địa bàn, cơ sở phụ trách. Tại các hội nghị của huyện, Thường trực Huyện ủy duy trì thực hiện nghiêm các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc tự phê bình và phê bình để nghiên cứu, xem xét các báo cáo của các cơ quan, đơn vị, như báo cáo của UBKT Huyện ủy về kết quả giám sát thường xuyên của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; báo cáo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về phản ảnh tình hình dư luận xã hội; báo cáo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện về các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân... Từ những giải pháp đó đã giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp nhận được kịp thời, đầy đủ, toàn diện, đa chiều các thông tin để xem xét, lựa chọn, quyết định chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề và chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện chủ động kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm như lĩnh vực tài chính, đầu tư các công trình, dự án, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu theo kế hoạch được giao, việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, thông báo kết quả giám sát của cấp có thẩm quyền và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc kê khai tài sản, thu nhập, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 Cùng với đó, để nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, Thường trực Huyện ủy luôn chú trọng chỉ đạo các cơ quan tham mưu tập trung nghiên cứu, chuẩn bị thật tốt kế hoạch và nội dung gợi ý viết báo cáo kiểm tra, giám sát; yêu cầu dành thời gian nghiên cứu kỹ báo cáo của các đơn vị trước khi tiến hành kiểm tra, giám sát, do đó nhiều lĩnh vực kiểm tra, giám sát có nội dung phức tạp, nhạy cảm, xong vẫn đảm bảo được chất lượng, hiệu quả thiết thực. Trong năm 2023, cấp ủy và UBKT các cấp từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyển để đối với 297 tổ chức đảng và 193 đảng viên. Chỉ đạo UBKT Huyện ủy tiến hành được một số số cuộc kiểm tra chuyên đề về kê khai tài sản, thu nhập đối với cấp ủy viên cùng cấp; kiểm tra tài chính đảng đối với cấp ủy viên cùng cấp; tiến hành được 01 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên; kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 12 đồng chỉ là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật đối với 18 đảng viên.

Trong các cuộc kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tổ chức các hội nghị thảo luận báo cáo, ra thông báo kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát chỉ rõ những ưu điểm, kết quả đạt được để phát huy, yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên có liên quan kiểm điểm trách nhiệm trước những hạn chế, khuyết điểm, đề ra biện pháp, kế hoạch cụ thể để sửa chữa, khắc phục. Nhất là, thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; đồng thời đã chủ động phát hiện từ sớm, từ xa để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên ngay từ khi mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài, lan rộng. Đối với các vụ việc vi phạm được phát hiện đã cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh để răn đe, giáo dục kịp thời, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, giúp Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2023 đề ra. Đến nay các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt; các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt kết quả tốt, thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đến nay ước đạt gần 1.800 tỷ đồng, vượt trên 10% so với kế hoạch tỉnh giao; xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực; nông nghiệp, nông dân, nông thôn được chăm lo đầu tư nguồn lực phát triển toàn diện; các vi phạm, khuyết điểm chỉ ra sau thanh tra, kiểm tra, giám sát của cấp có thẩm quyền được sửa chữa, khắc phục kịp thời; tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 96,6%; riêng đơn thư liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên được tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, có tính răn đe, giáo dục, thuyết phục cao.

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong thời gian tới, Huyện ủy Thanh Liêm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, trọng tâm là Quy định số 2 -QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 69 -QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và các văn bản khác có liên quan, nhằm tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ huyện.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, đúng quy trình, trong đó chủ động phòng ngừa, lấy xây là chính, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, giải quyết từ sớm, không để vi phạm mới vào kiểm tra, giám sát để xử lý tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời tiếp tục có biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện các quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác kiểm tra, giám sát, như: sự phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử của huyện; phối hợp giữa Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện,  trên cơ sở đó chủ động kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra vi phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xét xử các vụ án, vụ việc; kiểm tra, giám sát chuyên đề hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc, đảm bảo kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, triệt để, đồng bộ giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ba là, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm quy định của Tỉnh ủy và quy định của Huyện ủy về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân; duy trì việc tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đảm bảo đúng quy định. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng theo thẩm quyền đảm bảo phải triệt để, dứt điểm, tuyệt đối không để đơn thư tồn đọng, kéo dài. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan, đơn vị của huyện và cơ sở, gắn với đề cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bốn là, thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra từ huyện đến cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng, có phẩm chất đạo đức, lối sống liêm khiết, công minh, chính trực, có bản lĩnh, dũng khí vững vàng, gương mẫu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực sự phải giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy, trách nhiệm cao với công việc được giao, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng bộ huyện.

Năm là, chú trọng tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy và UBKT cấp ủy cơ sở; chỉ đạo, đôn đốc cơ sở hướng dẫn các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Đảng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ. Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, quan tâm luân chuyển cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành, lĩnh vực và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, lĩnh vực về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, chủ động chuẩn bị sẵn sàng nguồn cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cho nhiệm kỳ tiếp theo./.

PN​