Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023
Ngày 08/3/2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 445/KH- UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023.