Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số về sự phục vụ hành chính tỉnh Hà Nam năm 2019 và những năm tiế...

Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số về sự phục vụ hành chính tỉnh Hà Nam năm 2019 và những năm tiếp theo
Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1800/KH-UBND về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số về sự phục vụ hành chính tỉnh Hà Nam năm 2019 và những năm tiếp theo.

Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương) trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung và trong xác định chỉ số PAR INDEX, SIPAS hàng năm của tỉnh nói riêng; giữ vững, phát huy kết quả tốt tại các lĩnh vực, nội dung, khắc phục các hạn chế, yếu kém để cải thiện và nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS tỉnh Hà Nam năm 2019 và những năm tiếp theo, phấn đấu nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có thứ hạng trung bình cao trên cả nước.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam giới thiệu toàn văn Kế hoạch này./.