Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai...

Tin theo lĩnh vực Giáo dục  
Kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 26/10/2022, Hội Khuyến học tỉnh ban hành Kế hoạch số 44/KH-KHHN về việc thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết Kế hoạch tại đây Ke hoach so 44.doc