Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động số 65-CTr/TU ngày 15/1...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động số 65-CTr/TU ngày 15/11/2022 của Tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) và về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”
Ngày 22/5/2023, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 987/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động số 65-CTr/TU ngày 15/11/2022 của Tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) và về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.