Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch  
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 1712-KH/HVCTQG tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023.
Xem chi tiết Kế hoạch tổ chức cuộc thi, Thể lệ cuộc thi, Phụ lục định hướng chủ đề tác phẩm tham gia cuộc thi tại đây!​ kh-thi-chi-nh-lua-n-2023.pdf