Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 13/4/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây So 700 KH UBND.pdf