Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Chuyển đổi số  
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hà Nam
Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, vừa qua, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 3705/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hà Nam.

Theo đó, mục tiêu của cơ bản đến năm 2025 được xác định: Phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động (80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Các cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn tỉnh; từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội. 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý); Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số (Phấn đấu kinh tế số chiếm 20 % GRDP. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%. Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%); Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số (Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã. Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%.  Tạo lập Kho dữ liệu số cho 50%  xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố và kho dữ liệu số các sở, ban, ngành của tỉnh).

UBND tỉnh đề ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp (tạo nền móng chuyển đổi số; phát triển chính quyền số; phát triển kinh tế số; phát triển xã hội số; một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số) và chỉ đạo các Sở, ban, ngành, U​BND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

Xem chi tiết Kế hoạch./​.