Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hà...

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hà Nam năm 2021
Ngày 16/12/2021, Tỉnh ủy Hà Nam ban hành Kế hoạch số 50-KH/TU về việc tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hà Nam năm 2021.
Xem chi tiết Kế hoạch số 50-KH/TU tại đây!​ 50 KH TU.pdf