Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá Asean giai đoạn 2019 - 2020

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá Asean giai đoạn 2019 - 2020
UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 3263/KH-UBND tuyên tuyền, quảng bá Asean giai đoạn 2019 - 2020.

Mục đích của Kế hoạch: Nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, sinh viên, học sinh, cộng đồng doanh nghiệp, người nước ngoài (đặc biệt là công dân của các nước thành viên Asean) sinh sống và  làm việc trên địa bàn tỉnh hiểu rõ và khai thác tối đa các lợi ích thiết thực mà cộng đồng Asean đem lại, cũng như đóng góp tích cực cho tiến trình xây dựng cộng đồng Asean trong năm 2019 và những năm tiếp theo, từ đó tạo sự đồng thuận trong hành động nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong cộng đồng Asean. Kịp thời truyền tải các thông tin về tình hình hợp tác Asean, đất nước, con người các nước Asean và sự tham gia của Việt Nam trong cộng đồng Asean đến đông đảo người dân, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, qua đó đóng góp cho các nỗ lực và nâng cao ý thức cộng đồng trong khu vực. Cung cấp những thông tin để định hướng cho toàn xã hội chủ động, tích cực học tập, phấn đấu đạt, đủ các điều kiện cần thiết nhằm nắm bắt được cơ hội để phát triển khi tham gia vào cộng đồng Asean.

​Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.​