Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Sáng ngày 29/12/2023, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu kết luận của đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh.

DSC_8784.jpg

Bí thư Tỉnh ủy -Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu kết luận tại hội nghị

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm; hội nghị Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thay mặt Tỉnh ủy trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin phát biểu nhấn mạnh một số nội dung sau:

 Về kết quả đạt được: Năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20; trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; phục hồi kinh tế sau dịch bệnh gặp nhiều khó khăn hơn so với dự báo, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương; Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện. Nổi bật như:

 Một là: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương, đồng thời, tập trung cụ thể hóa, ban hành chương trình hành động, kế hoạch để tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Ban hành và tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2023 (công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo hoạt động của HĐND, hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác quốc phòng địa phương; bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Hà Nam năm 2023).

Lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành tổ chức việc kiểm điểm và lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 thống nhất, đồng bộ từ cấp cơ sở tới cấp tỉnh. Chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc chuẩn bị một bước cho Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và thành lập các Tiểu ban, các Tổ giúp việc để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hai là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận; công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; cụ thể:

Tập trung làm tốt công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ; đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng ngừa và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác kết nạp đảng viên có chuyển biến tích cực, năm 2023, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.251 đảng viên, tăng 31% so với năm 2022; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc bố trí bí thư cấp huyện, cấp xã không phải người địa phương; đến nay, 6/6 huyện, thị xã, thành phố đồng chí bí thư cấp ủy không phải người địa phương; 72/109 đơn vị cấp xã đã bố trí bí thư cấp ủy không phải người địa phương (đạt 66%).

Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên; kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai", góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, được dư luận, Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Công tác dân vận; nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp đạt nhiều kết quả; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân được thực hiện theo quy định.

Ba là: Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Lãnh đạo việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo đúng Quy định, khách quan, dân chủ.

Tập trung xây dựng Quy hoạch tỉnh và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (ngày 26/12/2023); triển khai thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023-2025 theo Nghị quyết số 35 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đã khắc phục cơ bản các sai phạm theo Kết luận số 2211 ngày 12/12/2022 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh.

Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ 11 và Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, dân chủ được phát huy, Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Bốn là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế của tỉnh cơ bản ổn định và có bước phát triển; đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/16 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,41%, đứng thứ 5 vùng Đồng bằng sông Hồng và thứ 8 toàn quốc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Thu cân đối ngân sách nhà nước  đạt kế hoạch đề ra (13.454 tỷ đồng). Thu nhập bình quân đầu người đạt 96,3 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,49%.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư đạt nhiều kết quả. Chương trình phát triển Đô thị được đẩy mạnh (huyện Kim Bảng đã được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 4).

Thương mại, dịch vụ tiếp tục phục hồi và có bước phát triển. Hoạt động du lịch đạt kết quả cao; tổng lượt khách du lịch đạt trên 4,3 triệu lượt (tăng 38,8%); doanh thu ước đạt trên 3,3 nghìn tỷ đồng (tăng 57,1% so với năm 2022). Đặc biệt, lần đầu tiên Hà Nam được Giải thưởng Du lịch Thế giới vinh danh là "Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới 2023".

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu vượt kế hoạch đề ra.

Hệ thống hạ tầng khung kết nối liên vùng và các tuyến đường giao thông trọng điểm; hệ thống kênh mương tưới, tiêu, thoát nước được quan tâm đầu tư xây dựng, tu bổ. Ô nhiễm môi trường được tập trung chỉ đạo xử lý, từng bước giảm thiểu, nhất là ở khu vực Tây Đáy. Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm.

Văn hóa - xã hội được quan tâm phát triển, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi. Các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí, thể dục, thể thao được quan tâm đẩy mạnh. Tổ chức thành công Tuần văn hoá, du lịch Hà Nam năm 2023 với chủ đề “Hà Nam - Hành trình kết nối" và các hoạt động văn hóa, thể thao nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Chất lượng Giáo dục - đào tạo được duy trì; giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả nổi bật. Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2023, tỉnh Hà Nam đứng thứ 7 toàn quốc về điểm bình quân chung. Trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi THPT Quốc gia năm học 2022 - 2023, Hà Nam nằm trong Top 4 cả nước về số thí sinh đạt giải Nhất.

Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm; dịch bệnh được kiểm soát. An sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của Nhân dân từng bước được cải thiện.

Năm là: Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổ chức thành công Cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.

Công tác cải cách hành chính; chuyển đổi số; tiếp dân, giải quyết đơn thư; phòng chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Hà Nam là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử).

Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án bảo đảm đúng quy định. Nhiều tồn tại, khuyết điểm, vi phạm được tập trung khắc phục, chấn chỉnh, xử lý.

Thưa các đồng chí!

Có thể khẳng định rằng, năm 2023, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh, chúng ta đã hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ chính trị theo Kế hoạch đã đề ra. Những thành tích và kết quả đạt được trong năm 2023 là tiền đề quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 vẫn còn những tồn tại, hạn chế như trong Báo cáo và các ý kiến tham luận đã nêu, tôi nhấn mạnh một số nội dung cần sớm tập trung khắc phục như:

Việc nắm tình hình, tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn đề nổi cộm phát sinh tại cơ sở còn chưa kịp thời, nhất là về công tác tôn giáo. Việc thực hiện các quy định về nêu gương ở một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và một số cán bộ, đảng viên chưa đi vào chiều sâu, có nơi còn biểu hiện hình thức; còn có cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng và một bộ phận đảng viên trong Đảng bộ tỉnh chưa ngang tầm nhiệm vụ. Kết quả phát triển đảng viên mới mặc dù vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 song chưa đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 (đạt 2,5%/3% kế hoạch).

Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là giám sát thường xuyên chưa cao. Chất lượng phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể còn hạn chế.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, còn 02 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra. Tiến độ hoàn thiện các quy hoạch, dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Công tác giải phóng mặt bằng, thi công một số dự án còn khó khăn.

Việc thực hiện một số cơ chế chính sách liên quan đến phát triển sản xuất nông nghiệp chưa kịp thời; công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường còn hạn chế.

 Cải cách hành chính chuyển biến chậm. Tình hình tội phạm, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, tai nạn giao thông còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có vụ việc còn chậm, chưa dứt điểm. Việc khắc phục kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán có nội dung còn chậm.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu như:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền địa phương; việc giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt, còn có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; công tác phối hợp còn hạn chế; công tác tham mưu chưa đáp ứng được yêu cầu; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở một số đơn vị. Trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh những thuận lợi, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước điều kiện sản xuất - kinh doanh còn nhiều khó khăn, thị trường không ổn định, nguồn vốn đầu tư công hạn chế, thời tiết, dịch bệnh tiếp tục có những yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Để vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực mà các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; cộng đồng Doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết Trung ương, của tỉnh; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, tập trung hướng về cơ sở, kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; củng cố, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; thực hiện hiệu quả Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2024 là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân"; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần tự giác, tư soi, tự sửa, tự nhận diện của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đơn vị, địa phương.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên và chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3 - 4% trên tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ theo các Nghị quyết của Trung ương; tập trung chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 đồng bộ, kịp thời; quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ diện sắp xếp, đảm bảo ổn định tình hình để chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2025-2030.

Rà soát bổ sung Quy hoạch và Kiện toàn cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tích cực, chủ động chuẩn bị một bước nhân sự cho Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 bảo đảm có kế thừa, đổi mới và phát triển. Để chủ động phương án nhân sự, cần kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ; đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu cấp ủy trong nhiệm kỳ tới. Tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp bí thư cấp xã không phải là người địa phương ở những địa phương chưa thực hiện.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21; tổ chức Tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025); Tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ.

Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, Chỉ thị, Chương trình, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc thực hiện quy chế làm việc và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các lĩnh vực nhạy cảm và dư luận quan tâm như: công tác quản lý đất đai; đầu tư xây dựng; môi trường; công tác cán bộ. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và Kết luận của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên. Khi giám sát phát hiện vi phạm phải kịp thời Kiểm tra, kết luận và xử lý theo đúng quy định, công tâm, khách quan, bảo đảm ổn định tình hình để phục vụ nhiệm vụ phát triển của địa phương, đơn vị.

Lãnh đạo, chỉ đạo và thi hành kỷ luật Đảng “phải chặt chẽ, công khai, minh bạch, thận trọng, công tâm, nghiêm túc, đúng người, đúng tội", thấu lý, đạt tình, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, nhất là Dân vận chính quyền. Tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân, nhất là trong thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Nắm chắc, kịp thời xử lý, giải quyết thỏa đáng những vấn đề phát sinh, nổi cộm ngay từ cơ sở; nhất là các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, nhất là những địa phương mà người dân còn nhiều ý kiến, kiến nghị để kịp thời lắng nghe và giải quyết những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Làm tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc; nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị, ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và công tác GPMB, tái định cư; mỗi đoàn thể chọn cho mình 01 địa bàn để tập trung thực hiện và đánh giá kết quả.

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và Hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Hai là, về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Trung ương và các nghị quyết, chương trình, đề án của tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách mới; tạo đột phá, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

 Khẩn trương tổ chức công bố và xây dựng lộ trình tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt; chủ động rà soát các quy hoạch có liên quan (Quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung đô thị...) để kịp thời điều chỉnh đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tỉnh. Bám sát các bộ, ngành Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Khu Công nghệ cao.

 Tiếp tục đẩy mạnh phát triển Công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp. Tập trung thu hút các Tập đoàn, các Doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ sạch, ít tiêu hao tài nguyên; tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh phát triển ổn định và bền vững. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp, Khu Công nghệ cao Hà Nam; hạ tầng các Khu Đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Du lịch. Đẩy nhanh tiến độ các Dự án giao thông kết nối liên vùng như: Cầu Tân Lang; tuyến đường bộ song hành Quốc lộ 21; Nút giao Phú Thứ; tuyến đường kết nối hai đền Trần...

Đẩy nhanh tiến độ lập và tổ chức thực hiện Chương trình phát triển Đô thị. Tập trung hoàn thiện tiêu chí phân loại Đô thị, bảo đảm mục tiêu phát triển Đô thị Duy Tiên cơ bản đáp ứng tiêu chí Đô thị loại 3, tiến tới thành lập thành phố; xây dựng 03 Đô thị đạt tiêu chí Đô thị loại 4 (Đô thị Thanh Liêm; Đô thị Lý Nhân; Thị trấn Bình Mỹ thuộc huyện Bình Lục); huyện Kim Bảng thành lập thị xã trước năm 2025.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển Thương mại - Dịch vụ - Du lịch. Khẩn trương triển khai, hoàn thiện các thủ tục xây dựng quần thể Khu Du lịch Tam Chúc trở thành Di sản “Văn hoá và Thiên nhiên thế giới". Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về địa danh, tiềm năng du lịch của tỉnh đến du khách trong và ngoài nước; kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm lực về nghiên cứu, đầu tư các dự án phát triển dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh Công nghiệp hóa Nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện hiệu quả các cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường; xây dựng thương hiệu sản phẩm, tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; chủ động phòng, chống thiên tai; đẩy nhanh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, bền vững; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa.

         Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước; chống thất thu, giảm nợ đọng thuế. Chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường Thực hiện tăng trưởng xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Tập trung hoàn thành việc cấp GCNQSD đất; nhất là, xử lý các tồn tại về đất dịch vụ  5%, 7%; xử lý vướng mắc trong quản lý đất công ích; đất đa canh; đất chuyển giao từ các nông trường; đất rừng...

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ngay từ đầu năm. Các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường công tác phối hợp để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Tập trung, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển mồ mả, tái định cư; các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các ngành, các cấp; xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024; là trách nhiệm của cả Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; là cơ sở để đánh giá, sắp xếp, bố trí cán bộ chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.

Tiếp tục quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng để phát triển Du lịch, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững; tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là, khu vực Tây Đáy và sông Nhuệ Đáy, các khu chăn nuôi, các làng nghề.

Tăng cường công tác quản lý, bảo đảm chất lượng nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân; xử lý dứt diểm các tồn tại, hạn chế trong quản lý, đầu tư xây dựng các nhà máy nước sạch nông thôn theo quy định.

Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tập trung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, gắn phát triển văn hóa, phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá truyền thống và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục phân luồng học sinh và thực hiện các giải pháp cụ thể, sát thực tế để các em học sinh khi phân luồng có điều kiện học tập gắn với đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu của các Doanh nghiệp, Nhà máy trên địa bàn tỉnh. Tập trung đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người dân khu vực thu hồi đất, bảo đảm cho người dân có việc làm ổn định cuộc sống.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh, làm tốt công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy nhanh thủ tục đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh khu vực mới, phấn đấu khởi công vào Quý 2/2024. Rà soát, bổ sung các trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, bảo đảm việc khám chữa bệnh cho người dân; thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Đầu tư nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, thu hút, đào tạo nhân lực lĩnh vực y tế, đảm bảo vật tư y tế và thuốc chữa bệnh cho người dân, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; thực hiện tốt an sinh xã hội; nâng cao đời sống của người dân.

Đẩy mạnh thu hút lao động từ các địa phương khác để đáp ứng nhu cầu của các Doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Nhà máy. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án của Chính phủ về đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Tạo điều kiện cho người lao động có chỗ ở ổn định gắn bó lâu dài với tỉnh Hà Nam.

Ba là, Về nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính và giải quyết đơn thư, khiếu kiện, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. 

 Giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17 ngày 15/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hoá nên hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 24 ngày 25/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác Cải cách hành chính, gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, thúc đẩy chuyển đổi số, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; khắc phục các “điểm nghẽn", các khâu chậm trễ, kéo dài trong điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là, việc thực hiện thủ tục các Dự án đầu tư.

Triển khai có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần năm 2024 là “Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh triển khai Đề án 06, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp".

Đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý kịp thời những cán bộ đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện, phòng ngừa và xử lý nghiêm các vi phạm.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Thưa các đồng chí!

Chúng ta đã kết thúc năm 2023 và bước sang năm mới 2024, do đó, ngay sau hội nghị hôm nay, tôi đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh khẩn trương cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm với quyết tâm chính trị cao nhất.

Đồng thời, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang tới gần, bên cạnh nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; nhiệm vụ trước mắt, tôi đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung làm tốt công tác An sinh xã hội, chăm lo tết cho các gia đình chính sách, người nghèo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu và tăng cường kiểm tra, kiểm soát tốt vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dịp trước, trong và sau Tết. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ; tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống cháy, nổ; đảm bảo an toàn giao thông, để cho mọi nhà, mọi người đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Với những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra; xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; sự giúp đỡ của các Ban xây dựng đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng đối với Đảng bộ tỉnh Hà Nam trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của các đồng chí trong thời gian tới.

Chuẩn bị bước sang năm mới 2024 và đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Giáp Thìn; thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chúc các đồng chí Đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí dự Hội nghị và gia đình Năm mới mạnh khoẻ, hạnh