Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về tăng cường công...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 05/10/2021, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 2362/TB-VPUB về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Quyết định.
Xem chi tiết Quyết định tại đây! 2362.vp.PDF