Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về công tác phòng,...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 14/10/2021, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 2477/TB-VPUB về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Thông báo.

Xem chi tiết Thông báo tại đây!​ Thong bao.pdf