Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 02/6/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 1137/TB-VPUB thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết tại đây./.