Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/7/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 1623/TB-VPUB thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Xuân Dưỡng tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết tại đây./.