Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 16 - năm 2023

Tin theo lĩnh vực Giáo dục  
Kết quả họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 16 - năm 2023
Ngày 23/3/2023, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - năm 2023 ban hành Thông báo số 39/TB-HĐXT về kết quả họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 - năm 2023.