Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyến sử dụng đất tại Dự á...

Tin theo lĩnh vực Tài nguyên và môi trường  
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyến sử dụng đất tại Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở Hano Park 1 tại xã Đại Cương và xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng
Ngày 23/12/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 2910/TB-STN&MT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở Hano Park 1 tại xã Đại Cương và xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng.
Xem chi tiết Thông báo tại đây TB 2910.pdfTin liên quan