Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tin theo lĩnh vực Tài nguyên và môi trường  
Kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Những năm qua, công tác thông tin tuyên truyền thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia luôn được Sở Thông tin và Truyền thông triển khai kịp thời, đồng bộ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với công tác bảo vệ môi trường.

Sở đã đăng tải Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và cập nhật các tin, bài liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Cổng Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở phối hợp với UBND các huyện chỉ đạo đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã tổ chức tuyên truyền các quy định của Nhà nước, của tỉnh về công tác bảo vệ môi trường.

Trong các hội nghị giao ban và trên mạng nội bộ của cơ quan, lãnh đạo Sở đã phổ biến, quán triệt các quy định của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về bảo vệ môi trường đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để mọi người biết và thực hiện. Tổ chức tổng dọn vệ sinh trụ sở cơ quan, phòng làm việc, nhà để xe... đảm bảo môi trường cơ quan xanh - sạch -đẹp. Lãnh đạo sở thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường trong và ngoài dịp tết Nguyên đán, không hái lộc, bẻ cành cây, giữ gìn vệ sinh môi trường chung.

Các cơ quan thông tin đại chúng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường: Nguyên tắc về quản lý, bảo vệ môi trường; kế hoạch bảo vệ môi trường; đề án bảo vệ môi trường; thông tin môi trường; quản lý, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; quản lý và xử lý nước thải công nghiệp, chất thải rắn sinh hoạt; bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác; trách nhiệm khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường... Ngoài ra, các cơ quan thông tin đại chúng đã phản ánh tấm gương tiêu biểu của tổ chức, cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã đã tuyên truyền khoảng 600 tin, bài.

Thời gian tới, sở tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí. Tuyên truyền các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Kịp thời phản ánh tấm gương tiêu biểu của tổ chức, cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cơ sở đó có kế hoạch tuyên truyền nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã tổ chức tuyên truyền các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh./.​