Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả và giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Kết quả và giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Hà Nam
Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam hoạt động từ tháng 7/2020. Đến nay (tính đến ngày 31/5/2023), hệ thống cung cấp tất cả các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến toàn trình; tích hợp trên 70% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tổng số 1.744 bộ thủ tục hành chính, trong đó: 976 dịch vụ trực tuyến toàn trình; 693 dịch vụ công trực tuyến một phần và 75 dịch vụ công khác.

Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam cơ bản đáp ứng các quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Máy chủ phần mềm, cơ sở dữ liệu, thiết bị bảo mật của Hệ thống và máy chủ bảo mật đáp ứng bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống. Hệ thống đã được kết nối, khai thác chính thức Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 16/11/2022; khai thác được 20 trường thông tin đã được chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối thành công với phần mềm Dịch vụ công liên thông phục vụ tra cứu kết quả, tình hình xử lý hồ sơ trên địa bàn tỉnh; thực hiện triển khai thí điểm 02 nhóm dịch vụ công (Liên thông đăng ký khai sinh; đăng ký thường trú; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử; xóa đăng ký thường trú; trợ cấp mai táng phí) qua phần mềm Dịch vụ công liên thông của Bộ Công an từ ngày 21/11/2022.

Hiện nay, Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam được kết nối với hệ thống thông tin chuyên ngành theo yêu cầu: Phần mềm Lý lịch tư pháp, phần mềm Hộ tịch của Bộ Tư pháp; Hệ thống Dịch vụ công Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua của Bộ Xây dựng; Phần mềm “Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến" của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Hệ thống Dịch vụ công lĩnh vực đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải; Phần mềm cơ sở dữ liệu đất đai VBDlis của Bộ Tài nguyên và Môi trường…

Dữ liệu của Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam được tích hợp, đồng bộ thường xuyên, liên tục với Cổng Dịch vụ công quốc gia để phục vụ đánh giá theo thời gian thực trên Hệ thống đánh giá chất lượng quản trị công trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và Hệ thống thu thập, đánh giá mức độ sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến.

Tỉnh Hà Nam đã cấp chứng thư số cho 100% cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan chuyên môn thuộc các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trực tiếp liên quan đến số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đã triển khai Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính phục cho việc tái sử dụng hồ sơ, dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính.

Toàn tỉnh đã thành lập 100% Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn (109 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã với 555 thành viên, 686 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn với 3.430 thành viên). Các tổ công nghệ số cộng đồng đã hoạt động tích cực ở một số địa phương, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, đặc biệt hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Năm 2022: Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,2%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 66,7%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 32,8%.

06 tháng đầu năm 2023: Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,6%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 86,9%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 63%.

Hằng năm, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định giao chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến, hồ sơ thanh toán trực tuyến cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 19/8/2022 triển khai thực hiện Bộ chỉ số.

Ngay sau khi Kế hoạch được ban hành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham mưu triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Kết quả thực hiện Bộ chỉ số này được Văn phòng Chính phủ cập nhật, công bố công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo thời gian thực.

Kể từ tháng 8 năm 2022 đến nay, tỉnh Hà Nam luôn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chỉ số cao. Hiện nay, tỉnh Hà Nam đang đứng thứ 2 cả nước về Bộ chỉ số này với tổng số điểm đạt được là 81,28/100 điểm và là 01 trong 02 tỉnh được xếp vào loại tốt. Trong đó: Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 86,9% (trung bình cả nước đạt 59,8%); tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 63% (trung bình cả nước đạt 14,8%); tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 93,9% (trung bình cả nước đạt 65,8%).

Để tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Hà Nam, UBND tỉnh Hà Nam đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam, dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2023 (tháng 7/2023).

Dự thảo Nghị quyết bao gồm: 04 khoản phí , 05 khoản lệ phí dự kiến giảm khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến (02 khoản phí giảm 05%, 02 khoản phí giảm 40%, 05 khoản lệ phí giảm 60%).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hà Nam đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Đề án số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phục vụ tốt hơn cho việc khai tác, sử dụng dữ liệu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng Quy chế Quản lý và khai thác, sử dụng Hệ thông thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng (thay cho Quy chế ban hàng kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh)./.

Lã Huyền​