Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả xét chọn danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", " Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 14 năm 2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kết quả xét chọn danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", " Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 14 năm 2023
Ngày 10/10/2022, Hội đồng Xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 14 ban hành Thông báo số 85/TB-HĐXT về kết quả xét chọn danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 14 - năm 2023