Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng cơ bản hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thành phố  
Kim Bảng cơ bản hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Xác định Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, thực hiện  trên phạm vi cả nước. Thông tin về dân số và nhà ở thu thập được từ Tổng điều tra này có ý nghĩa rất quan trọng, qua đó giúp Đảng, Nhà nước xây dựng được những kế hoạch, chiến lược đúng đắn, xây dựng nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước…thời gian qua huyện Kim Bảng đã  tổ chức triển khai thực hiện và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đến thời điểm này huyện đã  cơ bản hoàn thành điều tra, thu thập thông tin của các hộ dân trên địa bàn.