Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Thanh Liêm khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thị xã, Thành phố  
Kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Thanh Liêm khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng ngày 25/7/2022, HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

DSC_1646.jpg

Đại biểu dự kỳ họp

Dự kỳ họp có ông Bùi Văn Hoàng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Minh Tiến - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Thanh Liêm; ông Hoàng Mạnh Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm; đại biểu HĐND tỉnh trúng cử trên địa bàn huyện; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, xã, thị trấn trên địa bàn huyện…

 

 DSC_1656.jpg
Chủ tọa kỳ họp

Tại kỳ họp, UBND huyện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong 06 tháng đầu năm 2022,  tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt trên 50% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34,18 triệu đồng, đạt 53,5% kế hoạch năm; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 521,2 tỷ đồng, đạt 53,89% kế hoạch năm; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 12,047 tỷ đồng, đạt 53,25% kế hoạch năm; thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đạt 498,7 tỷ đồng, đạt 64,4% kế hoạch năm… Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có chuyển biến tích cực; các hoạt động thông tin, tuyên truyền và sự nghiệp y tế, giáo dục, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng được giữ vững.

06 tháng cuối năm 2022, huyện Thanh Liêm phấn đấu đạt và vượt 100% chỉ tiêu đề ra: Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 63,9 triệu đồng, tăng 13,5% so với năm 2021; giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 446 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 10.580 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt trên 3.340 tỷ đồng; thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đạt 982 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho từ 3.580 người; tỷ lệ đô thị hoá đạt 31%...

Tại kỳ họp, HĐND huyện báo cáo kết quả 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022. 06 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện chấp hành nghiêm quy chế hoạt động của HĐND huyện, quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hoạt động của Thường trực HĐND, chương trình giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện đảm bảo đúng kế hoạch; tiếp tục quan tâm, đổi mới hoạt động của Thường trực HĐND; nâng cao chất lượng chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề HĐND huyện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các nghị quyết được ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, sát thực tiễn, đảm bảo thuận lợi, khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện. Hoạt động giám sát chuyên đề được tăng cường, chú trọng giám sát trong lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh phức tạp. Hoạt động tiếp xúc cử tri được mở rộng theo hướng sát cơ sở, mở rộng các điểm tiếp xúc cử tri ở hầu hết các xã, thị trấn trong huyện. Việc xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, đúng quy chế làm việc, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh.

06 tháng cuối năm, HĐND huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX; xem xét, xử lý kịp thời các nhiệm vụ phát sinh giữa 2 kỳ họp, đảm bảo đúng quy trình, thẩm quyền; đôn đốc, giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn, trọng tâm là công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tăng cường hoạt động của các tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện trong giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri…

Tại kỳ họp, Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa XIX. Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện báo cáo kết quả công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện cũng thông qua 06 tờ trình của UBND huyện, 03 tờ trình của HĐND huyện và 09 nghị quyết về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2021; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025…

DSC_1662.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hoàng phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hoàng đánh giá cao những kết quả về phát triển kinh tế xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Liêm đạt được trong 06 tháng đầu năm 2022. Về các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 06 tháng cuối năm 2022 của huyện, ngoài các nội dung đã nêu trong báo cáo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị HĐND huyện tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung trọng tâm: Giải pháp khắc phục các hạn chế đã nêu trong báo cáo; công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, tôn giáo, hành lang an toàn giao thông; đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực đất đai, khai thác khoáng sản, nước sạch, môi trường, công tác giải quyết đơn thư; đánh giá sự hài lòng của người dân về chất lượng cung cấp các dịch vụ hành chính công…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua; tập trung thảo luận những nội dung trọng tâm: Việc tổng hợp, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của tri; đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến sản xuất và đời sống của Nhân dân; hiệu quả công tác giám sát, chú trọng  giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Việc tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước, của các tổ chức, cá nhân; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân các đại biểu HĐND huyện với cử tri và Nhân dân. Nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết của HĐND huyện đảm bảo đúng quy định, kịp thời triển khai, phát huy hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là về các cơ chế, chính sách, đầu tư xây dựng./.

Phạm Nga