Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn ...

Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Phủ Lý năm 2018