Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lộ trình triển khai áp dụng khai hóa đơn điện tử

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Lộ trình triển khai áp dụng khai hóa đơn điện tử
Ngày 13/6/2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 với hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Để triển khai Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, ngày 19/10/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, điểm mới quan trọng nhất của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP là quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử. Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng trong việc chuyển đối phương thức quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử và giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, xã hội. Để thực hiện có hiệu quả hóa đơn điện tử theo quy định mới tại các văn bản nêu trên, Bộ Tài chính đã lập kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ tháng 11/2021 và giai đoạn 2 từ tháng 4/2022.

Ngày 24/02/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, tỉnh Hà Nam thực hiện triển khai áp dụng hóa đơn điện tử từ tháng 04/2022.

Ngày 02/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã có văn bản số 458/VPUB-KT về việc triển khai hóa đơn điện tử

Ngày 10/3/2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 283/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai hóa đơn điện tử.

Ngày 14/3/2022 Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 273/QĐ-TCT về việc ban hành kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trước tháng 04/2022: Tập trung rà soát, phân loại người nộp thuế là đối tượng sử dụng các loại hóa đơn điện tử; rà soát, thông báo đến các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố để các tổ chức chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng được việc cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử theo quy định mới; tổ chức tập huấn về chính sách hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC cho cán bộ công chức thuế, người nộp thuế và các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên địa bàn.

Từ tháng 4 đến hết tháng 6/2022: bắt đầu triển khai, tiếp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế theo quy định mới. Việc triển khai, chuyển đổi sẽ được thực hiện dần dần. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách được thực hiện xuyên suốt quá trình triển khai, song song với việc tổ chức hỗ trợ các vướng mắc cho người nộp thuế, cán bộ thuế./.​