Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lý Nhân huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thành phố  
Lý Nhân huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế
Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lý Nhân đã tích cực triển khai mọi nguồn lực, nhất là khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng toàn diện và bền vững đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để huyện tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở địa phương trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, song Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục có bước phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn có những thay đổi rõ nét. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại. Giá trị sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản năm 2020 ước đạt 2.160 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5,45%/năm; giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đến năm 2020 ước đạt 112 triệu đồng/ha.

DSC_1270.jpg
Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân​

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo tinh thần nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo bước đột phá, phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến 2035, Lý Nhân đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa, xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hàng năm, huyện chỉ đạo gieo trồng đúng thời vụ, làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ cây trồng nên diện tích gieo cấy hàng năm giảm nhưng năng suất lúa duy trì ổn định, nâng cao (đạt bình quân 120 tạ/hạ/năm); chỉ đạo các địa phương duy trì và phát triển sản xuất cây vụ Đông, đặc biệt cây vụ Đông trên đất 2 lúa nên diện tích cây vụ Đông ngày càng mở rộng, tập trung chủ yếu là cây vụ Đông hàng hóa. Bên cạnh đó, Lý Nhân còn tích cực triển khai thực hiện mô hình, đề án phát triển kinh tế trong nông nghiệp có gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm như: Đề án ứng dụng một số giống cây trồng mới được triển khai tại các xã Nhân Mỹ, Phú Phúc, Bắc Lý, Nguyên Lý; kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất trồng lúa sang trồng cây có giá trị kinh tế cao và nuôi trồng thủy sản; đề án ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, trên địa bàn huyện hiện có 724 máy làm đất các loại, 95 máy gặt, 01 máy cấy; 100% diện tích được làm đất bằng máy; 55 diện tích gieo thẳng bằng công cụ sạ hàng và gieo bằng tay; 95% diện tích lúa thu hoạch bằng máy gặt đập liên hoàn.

Thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất cho doanh nghiệp thuê để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; huyện đã từng bước đầu tư củng cổ, nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao làm mẫu để các hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác và các hộ dân làm theo. Hiện nay trên địa bàn huyện đã quy hoạch và đang triển khai thực hiện 02 khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 358,33 ha; tích tụ được 204,18 ha và bàn giao cho doanh nghiệp sản xuất bước đầu đạt hiệu quả.

Với chủ trương từng bước phát triển ngành chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp nên trong thời gian qua ngành chăn nuôi đã có bước phát triển mạnh cả về quy mô, tổng đàn, cơ cấu vật nuôi. Tỷ trọng chăn nuôi tăng khá, ước đến năm 2020 chiếm 53% trong cơ cấu ngành nông nghiệp (tăng 7% so với nhiệm kỳ trước), tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước năm 2020 đạt 19.334 tấn, trong đó sản lượng lợn là 14.107 tấn. Nhiều mô hình chăn nuôi trang trại theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp gắn ứng dụng công nghệ cao đã đem lại hiệu quả kinh tế; nuôi trồng thủy sản phát triển, đa dạng các loại hình con nuôi. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đến nay là 1.564,8 ha với 446 lồng cá; giá trị nuôi trồng thủy sản năm 2020 ước đạt 250 tỷ đồng. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được quan tâm chỉ đạo nên đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; hệ thống đê, kè, cống, kênh, mương từng bước được kiên cố hóa; các công trình thủy lợi thường xuyên được nạo vét, sửa chữa và nâng cấp, đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tiếp tục thực hiện nghị quyết của Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới, trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của trọng tâm nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai sâu rộng, đồng bộ các giải pháp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2019, 22/22 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt chỉ tiêu đại hội đề ra); hiện huyện đang phấn đấu đạt huyện chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Các nhóm tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới được thực hiện đồng bộ. Lý Nhân cũng chỉ đạo các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt; hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến đến hết năm 2020 toàn huyện có 3/20 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, các xã còn lại đạt 5/13 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Cùng với phát triển nông nghiệp, huyện Lý Nhân cũng luôn chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Trong những năm qua, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân 15,02%/năm, năm 2020 ước đạt 6.013,7 tỷ đồng (vượt mục tiêu đại hội), hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và làng nghề tiếp tục tăng trưởng, qua đó đã tạo điều kiện cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng tích cực. Trên địa bàn huyện hiện có 418 doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả trong đó có 103 doanh nghiệp công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 15 làng nghề truyền thống tiểu thủ công nghiệp; 07 làng nghề tiểu thủ công nghiệp và 27 làng có nghề đã được UBND tỉnh công nhận.

Các chương trình, dự án về nước sạch nông thôn được triển khai, đảm bảo tiến độ đề ra. Đến nay, toàn huyện có 09 nhà máy nước sạch đã được hoàn thành và đi vào hoạt động. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đến năm 2020 đạt 99,18%.

Triển khai thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016 - 2025, Lý Nhân đã bố trí nguồn vốn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, khu di tích đền Bà Vũ, lập quy hoạch và quản lý quỹ đất dọc các tuyến đường, quy hoạch quỹ đất lợi thế để phát triển thương mại, dịch vụ.

Huyện Lý Nhân triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên trong điều kiện có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen. Tuy nhiên, với tinh thần đổi mới quyết liệt, phát huy cao nhất những ưu điểm, nghiêm túc khắc phục hạn chế, tồn tại Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần tích cực vào việc đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống, tiếp tục xây dựng huyện Lý Nhân ngày càng phát triển./.