Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Miễn nhiệm giám định viên tư pháp
Ngày 15/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1384/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp.