Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số kết quả nổi bật trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2...

Tin theo lĩnh vực Khoa học và công nghệ  
Một số kết quả nổi bật trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2008-2018
Nhận thức sâu sắc quan điểm của Đảng: Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc, trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu tích cực, hiệu quả cho Lãnh đạo tỉnh trong việc định hướng đúng và lựa chọn đầu tư, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trong công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao những tiến bộ khoa học và công nghệ, góp phần thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong tỉnh.