Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Tin theo lĩnh vực Đại hội Đảng  
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Quán triệt sâu sắc quan điểm lãnh đạo của Đảng về triển khai, thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI), nhiệm kỳ qua, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tỉnh đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 07/5/2014 về việc quán triệt triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; chỉ đạo các cấp ủy địa phương và các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Đồng thời xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung nhiều giải pháp, cách làm phù hợp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.  

Trong nhiệm kỳ, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức quán triệt, triển khai trong đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp với các ban xây dựng Đảng, chính quyền cùng cấp, cụ thể hóa xây dựng kế hoạch, coi trọng việc lựa chọn nội dung, hình thức giám sát và phản biện xã hội đảm bảo tính kịp thời, thiết thực; tránh chồng chéo về thời gian, địa điểm tổ chức, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, tập trung vào những vấn đề được đoàn viên, hội viên và Nhân dân quan tâm thông qua nhiều hình thức, cách làm cụ thể như: Tổ chức hội nghị phản biện, các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát đột xuất theo vụ việc, giám sát thường xuyên. Với nhiều hình thức, cách làm đa dạng, linh hoạt, nhiệm kỳ qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức triển khai 1.143 cuộc giám sát, 08 hội nghị phản biện xã hội. Trong đó, hệ thống MTTQ các cấp chủ trì tổ chức 853 cuộc giám sát, 06 hội nghị phản biện xã hội liên quan trực tiếp đến việc thực thi chính sách, luật pháp, chế độ đối với người có công, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kết quả thực hiện giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo của công dân, việc công khai các kết luận thanh tra, giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính đối với cán bộ công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020… Các đoàn thể chính trị - xã hội đã hướng dẫn các cấp cơ sở hàng năm tổ chức giám sát ít nhất 01 cuộc tại địa phương về các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và công nhân lao động. MTTQ các xã, phường, thị trấn đã hướng dẫn, chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện 1.685 cuộc giám sát, tập trung vào các nội dung như: Việc thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các khoản đóng góp, xây dựng phúc lợi cộng đồng, thực hiện quy ước, hương ước ở khu dân cư…

IMG_20169.jpg
Đại diện cử tri phường Thanh Châu (thành phố Phủ Lý) phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII

Công tác Mặt trận tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) được thực hiện có chất lượng ở nhiều địa phương. Trong 05 năm, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã tổ chức 3.500 hội nghị để Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phối hợp tham mưu, đề xuất tổ chức 240 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở, đồng thời tiếp thu ý kiến góp ý để thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Thông qua các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện đúng và có hiệu quả hơn các chính sách, quy định pháp luật; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, tổ chức, doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và hạn chế vi phạm pháp luật góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nhiều kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nghiêm túc tiếp thu và thực hiện.

Để thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh, thời gian tới MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, sự phối hợp tích cực, có trách nhiệm của chính quyền, sự thống nhất hành động của các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về các quy định của Đảng, Nhà nước về giám sát, phản biện xã hội nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân trong tổ chức, thực hiện; lựa chọn nội dung, hình thức giám sát và phản biện xã hội phù hợp, có giải pháp thực hiện hiệu quả; nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến, kiến nghị sau giám sát và phản biện xã hội đảm bảo khách quan, trung thực, đầy đủ, có căn cứ pháp lý, khoa học và thực tiễn; các giải pháp kiến nghị đưa ra phải có tính khả thi và hiệu quả. Đồng thời duy trì việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tiếp thu, thực hiện kiến nghị của các cấp chính quyền, các ngành, các cơ quan, đơn vị sau giám sát./.