Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 30/9/2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2600/UBND-KGVX về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Công văn.
Xem chi tiết Công văn tại đây!​ CV 2600.pdf