Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nam: Thực hiện tốt chính sách xoá đói giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nam: Thực hiện tốt chính sách xoá đói giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội
Trong  giai đoạn 2015 - 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Hà Nam đã bám sát và triển khai đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam cũng như của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn, góp phần hỗ trợ vốn phục vụ phát triển kinh tế cho người nghèo, người có thu nhập thấp, các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về xóa đói giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.

Trong  giai đoạn 2015 - 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Hà Nam đã bám sát và triển khai đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam cũng như của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn, góp phần hỗ trợ vốn phục vụ phát triển kinh tế cho người nghèo, người có thu nhập thấp, các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về xóa đói giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.

Để thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, thời gian qua, NHNN Chi nhánh Hà Nam đã  tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến tổ chức, thành lập và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô, trọng tâm là một số văn bản quy định về mạng lưới hoạt động, hệ thống tài khoản kế toán, hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ, hướng dẫn chế độ tài chính của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp nắm bắt kịp thời chương trình, dự án tài chính vi mô do các đơn vị này quản lý và hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị NHNN Việt Nam cấp giấy phép chuyển đổi thành tổ chức tài chính vi mô theo quy định. Đồng thời thực hiện thanh tra, giám sát, góp phần đảm bảo hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô an toàn, hiệu quả, bền vững. Các sản phẩm, dịch vụ ngày càng phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và nền kinh tế. Đồng thời, hỗ trợ và  tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tài chính vi mô được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật trên cơ sở Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Tính đến ngày 31/12/2021,  NHNN Chi  nhánh  Hà  Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô cho “Quỹ khởi đầu mới" do Hội Liêp hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam quản lý. Địa bàn hoạt động của Quỹ tại 08 xã, phường, thị trấn: Thị trấn Tân Thanh, xã Thanh Nguyên, xã Thanh Hương (huyện Thanh  Liêm); phường Thanh Tuyền, Phường Lương Khánh Thiện (thành phố Phủ Lý); xã Mộc Nam (thị xã Duy Tiên); thị trấnVĩnh Trụ (huyện Lý Nhân); xã Tiêu Động (huyện Bình Lục). Hoạt động của Quỹ đã bám sát kế hoạch hàng năm, tổ chức thu ngân, giải ngân đảm bảo an toàn, không thất thoát vốn; chủ động phối hợp với chuyên môn, hợp tác xã, doanh nghiệp tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao tay nghề cho thành viên vay vốn, áp dụng kiến thức khoa học vào thực tế, giảm thiểu chi phí và ngày công lao động, góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống gia đình hội viên.

Với mục tiêu thực hiện tốt chính sách xoá đói giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, thời gian tới, NHNN Chi nhánh Hà Nam tiếp tục bám sát những văn bản chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam, UBND tỉnh để triển khai những giải pháp hỗ trợ phát triển các tổ chức tài chính vi mô, gắn với thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng thời thực hiện tốt nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn liên quan đến hoạt động tài chính vi mô; thường xuyên trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; tiếp tục phối hợp, định hướng các cơ quan truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách có liên quan đến hoạt động tài chính vi mô, nhân rộng các mô hình tổ chức tài chính vi mô hoạt động hiệu quả trên địa bàn; kịp thời nắm bắt chương trình, dự án tài chính vi mô do các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp quản lý và hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô theo quy định.

Cùng với đó, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các tổ chức tài chính vi mô được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật trên cơ sở Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các chương trình, dự án tài chính vi mô nhằm đảm bảo các chương trình, dự án tài chính vi mô hoạt động an toàn, đúng quy định.

Đối với chương trình, dự án “Quỹ khởi đầu mới", NHNN Chi nhánh Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động các nguồn vốn, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn, đảm bảo an toàn, bền vững; tiếp tục cho vay, phát triển thành viên, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ có khả năng tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, lồng ghép với các hoạt động của Hội; tổ chức đào tạo, xây dựng các chương trình nâng cao năng lực quản lý liên quan đến hoạt động tài chính vi mô./. ​