Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành Nội vụ tổng kết công tác giai đoạn 2016-2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Ngành Nội vụ tổng kết công tác giai đoạn 2016-2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021
Sáng ngày 30/12/2020, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giai đoạn 2016-2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo hội nghị.
Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh...​
Ha-Nam.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngành Nội vụ xác định công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung ưu tiên thực hiện. Do vậy trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương xây dựng trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành 05 nghị quyết, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 09 văn bản, đề án;  chủ trì tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội thông qua 04 luật; trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 14 nghị quyết; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 40 nghị định và các văn bản quy phạm pháp; ban hành theo thẩm quyền 60 thông tư. Tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhất là đầu mối bên trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đối với các bộ, ngành trung ương giảm 12 vụ và tương đương; đối với địa phương đã giảm 05 cơ quan chuyên môn, 973 đơn vị cấp phòng, 127 chi cục, 1.179 phòng thuộc chi cục, 12 tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh, 294 cơ quan chuyên môn cấp huyện. - Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập: Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ đã giảm 10 tổ chức, giảm 24 tổ chức thuộc các cơ quan thuộc Chính phủ; đối với địa phương đã giảm 3.819 đơn vị. Công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ có nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố đảm bảo theo yêu cầu của trung ương. Công tác cải cách hành chính (CCHC) được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý văn bản điện tử góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đến nay, 100% các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý, ký số văn bản trên môi trường điện tử. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định; công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức; công tác văn thư lưu trữ từng bước đi vào nề nếp và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

Với phương châm "Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả", năm 2021, toàn ngành Nội vụ tập trung nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao: Chỉ đạo, tổ chức tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, phục vụ Nhân dân và sự phát triển của đất nước, có cơ chế lựa chọn, thu hút, trọng dụng nhân tài, khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm; hoàn thiện việc xây dựng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo quản lý; xây dựng nghị quyết của Chính phủ về Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; tiếp tục hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Pho-TT.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị ngành Nội vụ thời gian tới tập trung tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và mục tiêu kế hoạch 05 năm 2021-2025; xây dựng chương trình công tác cho cả nhiệm kỳ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ ban hành kịp thời các chủ trương chính sách về tổ chức, bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, cơ chế quản lý công chức, viên chức, chính sách tiền lương, tín ngưỡng, tôn giáo, CCHC... Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030 theo hướng phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm của Chính phủ với các bộ, ngành, chính quyền địa phương. Tổ chức đánh giá kết quả thí điểm các mô hình chính quyền đô thị trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm ở nông thôn, đô thị, hải đảo. Hoàn thiện thể chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức đồng bộ giữa quy định của Đảng với pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đảm bảo đoàn kết nội bộ, đề cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ./.