Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và các...

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và các Nghị định hướng dẫn thi hành
Ngày 29 tháng 7 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 49/2022/NĐ-CP).

Theo đó, Nghị định số 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về:

- Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

- Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

- Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư.

 Các điều, khoản được sửa đổi, bổ sung, bao gồm: khoản 3, khoản 4 Điều 4; khoản 3 Điều 8; khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP.

Nghị định số 49/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thi hành từ ngày 12 tháng 9 năm 2022.

Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP được áp dụng kể từ ngày Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã bị thu hồi số thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP) thì cơ quan thuế điều chỉnh tiền thuế giá trị gia tăng, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế (nếu có). Việc bù trừ, hoàn nộp thừa thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Bãi bỏ quy định tại Điều 2 Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ.

 Xem chi tiết Nghị định số 49/2022/NĐ-CP tại đây!​ Nghi-dinh-49-2022-nd-cp.pdf