Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Nghị định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 04/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2021/NĐ-CP về bổ sung điểm g, Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Nghị định số 57/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam giới thiệu toàn văn Nghị đ​ịnh số 57/2021/NĐ-CP.

Xem chi tiết tại đây!