Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ: Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuố...

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  
Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ: Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hà Nam
Theo Chinhphu.vn