Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2022 trên đị...

Tin theo lĩnh vực Tài nguyên và môi trường  
Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam