Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Nam

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  
Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Nam

1. Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Nam

Xem chi tiết

2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Nam

Xem chi tiết

3. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Nam

Xem chi tiết