Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 18/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1828/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa  bàn tỉnh Hà Nam.

Cổng Thông tin điện tử đăng tải toàn văn Quyết định.

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

QĐ 1828 cấp độ dịch tại Hà Nam.PDF