Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử trong giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật trên địa bàn tỉnh

Tin theo lĩnh vực Đại hội Đảng  
Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử trong giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật trên địa bàn tỉnh
Trong nhiệm kỳ qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Quy chế làm việc, với phương châm đổi mới - nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo HĐND tỉnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định, đặc biệt là thực hiện chức năng giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật trên địa bàn tỉnh đối với các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan Tư pháp và người dân ở địa phương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm của mình.
Đối với việc giám sát hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 38 cuộc giám sát chuyên đề, tập trung vào việc chấp hành pháp luật trong thực hiện cơ chế, chính sách đối với các lĩnh vực: Tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường, chính sách an sinh xã hội. Việc giám sát được chuẩn bị kỹ, với phương pháp cụ thể, sâu sát, đúng và kịp thời. Cùng với đó, việc giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo thường xuyên. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tiếp nhận, tổng hợp đầy đủ; phân loại kịp thời theo địa bàn, lĩnh vực. Với sự đôn đốc, giám sát thường xuyên, quyết liệt nên nhiều ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri trong thời gian qua đã được giải quyết, nhiều nội dung có phạm vi ảnh hưởng rộng như ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt, nước sạch nông thôn, nâng cấp, sửa chữa hạ tầng giao thông, tiêu thoát nước… cơ bản đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân. 
IMG_6875.jpg
Đại biểu HĐND tỉnh đặt câu hỏi chất vấn tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII
Tại các kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh đầy đủ theo quy định với tính phản biện cao, không né tránh khi đề cập đến những tồn tại, hạn chế. HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian để các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn qua đó làm rõ những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm, xác định rõ trách nhiệm của các thành viên UBND tỉnh và các cơ quan tổ chức có liên quan. Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh cũng thường xuyên giám sát việc tuân thủ pháp luật trong thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có nội dung quy phạm nhằm đảm bảo việc ban hành văn bản đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự theo quy định. Qua giám sát đã kịp thời kiến nghị các cơ quan hành chính khắc phục các tồn tại, hạn chế, kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế các nội dung chưa phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên từ đó không để xảy ra vi phạm trong việc triển khai, thực hiện.
IMG_6864.jpg
Đại biểu HĐND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII

Đối với giám sát hoạt động các cơ quan tư pháp, hằng năm, Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động công tác tư pháp; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, cập nhật các thông tin liên quan đến hoạt động của các cơ quan tư pháp. Trước mỗi kỳ họp thường lệ, Ban Pháp chế tiến hành khảo sát, nắm tình hình hoạt động của các cơ quan tư pháp để thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp; đồng thời tập trung theo dõi, giám sát các nội dung liên quan đến cải cách tư pháp. Cùng với việc giám sát thường xuyên, Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành nhiều cuộc giám sát chuyên đề và nhiều cuộc khảo sát, giám sát các vụ việc theo đơn kiến nghị của cử tri. Từ kết quả giám sát đã kịp thời kiến nghị các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác, bảo đảm kịp thời, đúng quy định pháp luật; thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh cũng như người dân, doanh nghiệp trong việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật.

Đối với việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật của người dân, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh phối hợp, chỉ đạo các cơ quan hữu quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Để phát huy hiệu quả, tác dụng của giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, Thường trực HĐND tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND, nhất là hoạt động các kỳ họp, phiên họp; tuyên truyền cơ chế, chính sách, các quy định pháp luật, việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai, thực hiện.

Thời gian tới, Đảng đoàn HĐND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật trên địa bàn tỉnh: Quán triệt và nâng cao hơn nữa nhận thức đúng đắn về vị trí, tầm quan trọng hoạt động của HĐND nói chung và hoạt động giám sát nói riêng; tăng cường phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND, đảm bảo HĐND có đủ thực quyền và thực lực để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Chú trọng việc nâng cao năng lực, trách nhiệm, chất lượng đại biểu, nhất là đại biểu chuyên trách của HĐND; đổi mới hình thức tổ chức giám sát, chú trọng lựa chọn nội dung chuyên đề giám sát, xây dựng chương trình giám sát, tập trung giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật trên địa bàn tỉnh đối với những vấn đề cử tri, người dân phản ánh, kiến nghị và dư luận xã hội quan tâm; đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho hoạt động của HĐND trong đó có hoạt động giám sát./.