Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 02: Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng cho các đơn vị trong Ngành Y tế năm 2022

Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 02: Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng cho các đơn vị trong Ngành Y tế năm 2022
Ngày 25/11/2022, Sở Y tế ban hành Quyết định số 651/QĐ-SYT về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 02: Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng cho các đơn vị trong Ngành Y tế năm 2022.

Xem chi tiết Quyết định tại đây! QĐ 651.pdf

​