Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt chương trình phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Hà Nam

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Chiến lược, định hướng phát triển  
Phê duyệt chương trình phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Hà Nam
Ngày 06/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chương trình phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Hà Nam.