Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện đợt 1 năm 2023

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện đợt 1 năm 2023
Ngày 14/7/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 772/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện đợt 1 năm 2023.
Tin liên quan