Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Chiến lược, định hướng phát triển  
Phê duyệt Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 11/12/2019).

Xem chi tiết Quyết định, Đề án​ tại đây./.