Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019 - 2025”

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Chiến lược, định hướng phát triển  
Phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019 - 2025”
Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1942/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019 - 2025”.

Mục tiêu của Đề án nhằm phát triển nguồn nhân lực đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và hợp lý về cơ cấu, trình độ, ngành nghề, nhất là đáp ứng khung trình độ chung của quốc gia về du lịch, đáp ứng quy mô phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới; xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, ý thức, tác phong phù hợp với nhiều thị trường khách du lịch như một nhân tố quan trọng tạo hình ảnh và thương hiệu cho du lịch Hà Nam. Lao động trực tiếp được đào tạo nghề phù hợp với yêu cầu thực tế và đạt tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS); nguồn nhân lực quản lý từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở được đào tạo bài bản, có chuyên môn, được bồi dưỡng thường xuyên về kiến thức ngành du lịch. Cộng đồng khu vực có hoạt động du lịch được truyền thông và đào tạo về phát triển du lịch và du lịch bền vững; phấn đấu đến năm 2025 có trên 75% nhân lực phục vụ du lịch được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn du lịch, trong đó: 4.500 người có trình độ từ cao đẳng trở lên, 3.000 người có trình độ trung cấp, 4.600 người có trình độ sơ cấp và 9.900 người có trình độ dưới sơ cấp, 100% các xã, thôn, làng có hoạt động du lịch cộng đồng được triển khai đào tạo, tập huấn, hướng dẫn làm du lịch.

Xem chi tiết Quyết định, Đề án tại đây./.