Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng cho các đơn vị trong Ngành Y tế nă...

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án đầu tư đang chuẩn bị triển khai  
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng cho các đơn vị trong Ngành Y tế năm 2022
Ngày 24/11/2022, Sở Y tế ban hành Quyết định số 647/QĐ-SYT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng cho các đơn vị trong Ngành Y tế năm 2022

Xem chi tiết Quyết định tại đây QĐ 647.pdf

​