Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế tập trung năm 2021

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án đầu tư đang chuẩn bị triển khai  
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế tập trung năm 2021
Ngày 03/11/2021, Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 543/QĐ-SYT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế tập trung năm 2021.

Cổng Thông tin điện tử đăng tải toàn văn Quyết định.

Xem chi tiết Quyết định số 543/QĐ-SYT tại đây! QĐ 543.pdf