Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đến năm 2040

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị  
Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đến năm 2040
Ngày 19/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1377/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đến năm 2040.

Theo đó, mục tiêu là cụ thể hoá Quy hoạch xây dựng tỉnh Hà Nam; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Liêm đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Xây dựng đô thị huyện lỵ Thanh Liêm là đô thị trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế văn hoá - xã hội của huyện Thanh Liêm; Xác định khung kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; Quy hoạch xây dựng mới gắn với việc cải tạo nâng cấp các khu vực hiện có, khớp nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc, nâng cao điều kiện môi trường sống, cảnh quan chung; Sử dụng hợp lý quỹ đất xây dựng, tạo lập môi trường sống văn minh, hiện đại, phù hợp với truyền thống văn hoá dân tộc; Đề xuất danh mục dự án ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện; kiểm soát phát triển và quản lý đô thị; Làm cơ sở để triển khai quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong đô thị; Là căn cứ pháp lý để quản lý và triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Tính chất, chức năng đô thị: Là trung tâm hành chính - chính trị, thương mại - dịch vụ, văn hoá - thể thao, y tế, giáo dục - đào tạo của huyện Thanh Liêm; Là đô thị trung tâm, động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Liêm; Là thị trấn, đô thị loại V trực thuộc huyện Thanh Liêm.

UBND tỉnh giao cho UBND huyện Thanh Liêm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan công bố Quy hoạch và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch; tổ chức cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địa và quản lý chặt chẽ hiện trạng đất đai để quản lý xây dựng và thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch.

Xem chi tiết Quy hoạch tại đây.