Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông thị trấn Đồng Văn Duy Tiên

Phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông thị trấn Đồng Văn Duy Tiên